nanyuba graceNanyuba Grace er præst i landsbyen Kiige i Kamuli distriktet i Uganda. Han er også frivillig sundhedsarbejder, medlem af det lokale borgerråd og i det hele taget meget optaget af at forbedre vilkårene for borgere i sit lokalområde.

Nanyuba Grace har som sundhedsarbejder kontakt med ca. 30 familier, hvor han oplyser og rådgiver dem om sundhedsmæssige forhold og opfordrer dem til at kontakte områdets sundhedsklinik i forbindelse med sygdomme, HIV test, medicin osv.

Han har i 2015-17 deltaget i det NCD-projekt, som Hope har gennemført sammen med KANENGO. Projektet blev støttet med kr. 416.000 af CISU, som formidler DANIDA midler.

Nanyuba Grace er én af 40 frivillige sundhedsarbejdere, som i projektperioden er blevet undervist og selv har undervist i hvordan man kan forebygge sukkersyge, forhøjet blodtryk og andre ikke-smitsomme sygdomme, også kaldet NCDs. Internationale undersøgelser har vist at netop de to sygdomme ofte er mindst lige så almindelige i landområder i udviklingslande, som i fx Vestens storbyområder.

Jette Høst Fausholt fra Hope Danmark og Getrude Nabiryo fra KANENGO har undervist sundhedsarbejderne, blandt andet hvordan man måler blodsukker og blodtryk. Et af projektets mål var at tjekke 1000 voksne for sukkersyge og forhøjet blodtryk, og henvise de syge til behandling på sundhedscentre.

I alt er 90 frivillige sundhedsarbejdere undervist i NCDs. De har besøgt og fortalt om NCDs for ca. 3000 borgere. 5500 er blevet testet og 350 personer er blevet henvist til behandling.

Målingerne viste at 13% havde diabetes og 21% havde forhøjet blodtryk. 89% af de, der blev målt til at have diabetes, var ikke i behandling, mens tallet var 59%  for personer med forhøjet blodtryk.

På et møde med sundhedsarbejderne fortalte de, at oplysning om sygdommene og deres symptomer i mange tilfælde har overbevist borgerne om at der faktisk var tale om sygdomme, og ikke heksekunst, som ellers mange mente.

At skabe opmærksomhed om sygdommene, risikofaktorer, mulighed for forebyggelse og hvor man skal henvende sig for behandling, har været et fokusområde i projektet.

Udover undervisning af frivillige sundhedsarbejdere, har KANENGO afholdt informationsmøder med deres borgerråd, med valgte medlemmer i kommunalbestyrelse og distriktsråd, med vigtige interessenter som lærere, præster, mm.

Resultaterne var også mærkbare:

  • Andel af borgere, der kunne nævne 3 NCDs steg fra 9,6% til 51,2%
  • Andel af valgte i kommunale og distriktsråd, der kunne nævne 3 NCDs steg fra 21,6 % til 58,3

Væksten i hvor mange der kunne nævne tre risikofaktorer for NCDs var endnu større.

Et centralt formål med projektet har været at påvirke myndighederne til at prioritere behandling og medicin til behandling af NCDs.

KANENGO etablerer lokale borgerråd, som kan tale landsbyboernes sag over for de lokale myndigheder. Borgerrådene består af 50 valgte medlemmer, som repræsenterer 5-7 landsbyer med i alt ca. 7000 indbyggere. Rådene mødes en gang om måneden for at drøfte lokale problemer og vedtage indstillinger til myndighederne. Det vil derfor være de lokale borgerråd, som skal påvirke myndighederne til at skaffe udstyr, medicin og sundhedspersonale, også til de lokale sundhedscentre. KANENGO arbejder tilsvarende på distriktsniveau for at påvirke myndighederne til at tildele tilstrækkelige midler.

Som en del af projektevalueringen mødtes vi med vicedirektøren for distriktet. Her indrømmede han at før projektet startede troede han og andre i distriktets ledelse, at ikke-smitsomme sygdomme kun var et problem i storbyer. De har nu erkendt at sygdommene også er udbredt på landet, og har besluttet at distriktets hospitaler skal have udstyr og medicin til behandling af diabetes og forhøjet blodtryk.

Der er dog lang vej til at der tilføres tilstrækkelige midler til hospitalerne og ikke mindst sundhedscentrene. Den almindelige opfattelse hos borgerne er at der ikke hverken er midler eller vilje til at sikre tilstrækkelige behandlingsmuligheder. I mange tilfælde vælger folk derfor ikke at rejse den ofte lange vej til et sundhedscenter.

KANENGO har ved projektets afslutning i juli indgået en samarbejdsaftale med UNCDA, der arbejder for samme mål på nationalt niveau. UNCDA støttes også af økonomiske midler fra CISU, via Den Danske NCD alliance, der har Diabetesforeningen og Kræftens Bekæmpelse som bagland.

Nanyuba Grace’s og andre sundhedsarbejderes engagement i at formidle viden om sygdommene, og i at holde de lokale myndigheder ansvarlige for behandling, er af uvurderlig betydning. De er samtidig med til lokalt at gøre opmærksom på et problem, som verdens sundhedsorganisation, WHO, har erkendt har væsentlig betydning for bekæmpelse af fattigdom og muligheden for at skabe bæredygtig udvikling.

Getrude Nabiryo, som er sygeplejerske, leder af et sundhedscenter og medlem af KANENGOs bestyrelse har opnået to ting, som i høj grad kan tilskrives projektet og den opmærksomhed det har skabt i Kamuli, og endda på nationalt plan:

  • Getrudes sundhedscenter har fået tilført ekstraordinært store bevillinger til udstyr og medicin.
  • Getrude er også blevet bedt om at kontrollere leverancer af sundhedsfagligt udstyr og medicin fra Ugandas National Medical Stores til Kamulis hospitaler og sundhedscentre. Et område der har været præget af meget korruption.

Væsentligste resultater fra projektet:

  • Meget større viden om NCD sygdommene og risikofaktorer
  • 350 voksne er henvist til sundhedscentre
  • I flere områder er der nu bedre udstyr og mere medicin
  • Borgerne påtager sig større ansvar for eget liv
  • Borgere kræver myndigheder påtager sig deres ansvar